+371 67 290 233  |   info@gatechnology.lv  |  LV |  EN |  PL
  • g
  • g

Privātuma politika

Par personu datu apstrādi GA technology birojā (Privātuma politika)

Jūsu privātums un datu aizsardzība Latvijas republikas GA technology birojam (turpmāk – Birojs) ir ļoti
svarīga. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek
sniegta informācija par Biroja veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā
informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta un uzlabota

1. Informācijas pārzinis:
Latvijas Republikas uzņēmums SIA GA technology,
Reģistrācijas nr. 40103274673
Adrese: A. Deglava iela 26D-5, Rīga, Latvija, LV-1009
Tālrunis: +371 67 290 233
GSM: +371 265 65 743
E-pasts: gints@gatechnology.lv

2. Saziņa par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs
varat ar mums sazināties:
izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju;
rakstot uz e-pastu: gints@gatechnology.lv

2.1.saziņai ar Biroja datu aizsardzības speciālistu, variet rakstīt:
izmantojot 1.punktā norādīto kontaktinformāciju, uz aploksnes veicot atzīmi “Datu aizsardzības
speciālistam”
rakstot uz e-pastu gints@gatechnology.lv ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālistam”

3. Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums
Dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par Biroja rīcībā esošo personu
datu drošību. Birojs izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi
datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Birojs nodrošina pienācīgu šīs
informācijas apstrādi, uzglabāšanu, datu integritāti ar atbilstošu drošības līmeni. Tiek izmantotas
samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļi, lai aizsargātu
Biroja rīcībā esošos personas datus un to apstrādi. Veiktie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti
atbilstoši drošības prasībām.
Birojā personas datus apstrādā nodarbinātie vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams
darba pienākumu izpildei, valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos.
Birojs apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, kontaktinformācija, vecumu,
dzimumu un citi personu identificējoši dati atbilstoši tam, lai tiktu sasniegts attiecīgs datu apstrādes
mērķis. Birojs nepieprasa un neievāc tādu informāciju par personu, kas nav nepieciešama konkrēta
mērķa sasniegšanai.
Birojs pastāvīgi veic datu apstrādes drošības novērtēšanu, lai arī turpmāk pēc iespējas novērstu
nesankcionētu piekļuvi personu datiem, personu datu ļaunprātīgu izmantošanu, izmainīšanu, dzēšanu
u.tml.
4. Personu datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
Birojs apstrādā personas datus normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto
saistību izpildei, sabiedrības informēšanai, Biroja tiesisko interešu realizācijai, kā arī citiem iepriekš
noteiktiem nolūkiem.
Drošības pasākumu un kārtības nodrošināšanai Biroja ēkā A.Deglava ielā 26D, Rīgā un tās piegulošajā
teritorijā tiek veikta videonovērošana.
Apstrādes pamats katrā konkrētajā gadījumā ir kāds no Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada
27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula)
6. panta punktiem. Galvenokārt Birojs personu datu apstrādi veic, pamatojoties uz Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b), c) un e) apakšpunktiem –  apstrāde tiek veikta, lai izpildītu
uz Biroju attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai
īstenojot Birojam likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

5. Personas datu saņēmēju kategorijas
Biroja personas datu apstrādes vajadzībām dati var tikt nodoti citām personām normatīvajos skatos
noteiktajā kārtībā, piemēram, trešajām pusēm, kas var būt sadarbības partneri, pilnvarotās personas
atbilstoši normatīvajiem aktiem, noslēgtiem līgumiem, kā arī kontrolējošām iestādēm, tiesību
sargājošām iestādēm. Pirms datu nodošanas trešajām personām Birojs rūpīgi izvērtē, vai šādai datu
nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats.

6. Personas datu sniegšana ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm
Birojs nenodod datus valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

7. Personas datu glabāšanas periods
Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu
apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Uzglabāšanas nolūki var
mainīties. Piemēram, vispirms datu apstrāde notiek, lai pēc būtības izskatītu Jūsu iesniegumu. Kad
lēmums pieņemts, dati tiek uzglabāti gan saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par
attiecīgu dokumentu uzglabāšanas nepieciešamību, kā arī, lai nodrošinātu Biroja leģitīmās intereses,
kas varētu izrietēt no iespējamo domstarpību gadījumiem.

Noskaidro savu tehnoloģiju